Federalniy Zakon Ob Othodah Proizvodstva i Potreblenia

24 ØîÝï 1998 ÓÞÔÐ
N 89-Ä·

À¾ÁÁ¸¹Áº°Ï ĵ´µÀ°Æ¸Ï

ĵ´µÀ°»Ì½Ë¹ ·°º¾½
¾± ¾Âž´°Å ¿À¾¸·²¾´Á²° ¸ ¿¾ÂÀµ±»µ½¸Ï

¿àØÝïâ ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ´ãÜÞÙ 22 ÜÐï 1998 ÓÞÔÐ
¾ÔÞÑàÕÝ ÁÞÒÕâÞÜ ÄÕÔÕàÐæØØ 10 ØîÝï 1998 ÓÞÔÐ

²áâãßØÛ Ò áØÛã Ò ßàÕÔëÔãéÕÙ àÕÔÐæØØ á 30 ØîÝï 1998 ÓÞÔÐ

¿àØÒÕÔÕÝÝÐï àÕÔÐÚæØï ÒáâãßØÛÐ Ò áØÛã á 4 ïÝÒÐàï 2001 ÓÞÔÐ
¸×ÜÕÝÕÝØï Ø ÔÞßÞÛÝÕÝØï ÒÝÕáÕÝë ÄÕÔÕàÐÛìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ N 169-Ä· Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2000 ÓÞÔÐ
"¾ ÒÝÕáÕÝØØ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ø ÔÞßÞÛÝÕÝØÙ Ò
ÄÕÔÕàÐÛìÝëÙ ×ÐÚÞÝ "¾Ñ ÞâåÞÔÐå ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø ßÞâàÕÑÛÕÝØï" Ø
Ò ÄÕÔÕàÐÛìÝëÙ ×ÐÚÞÝ "¾ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØØ ÞâÔÕÛìÝëå ÒØÔÞÒ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ"
(¿àØÝïâ ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ´ãÜÞÙ 22 ÝÞïÑàï 2000 ÓÞÔÐ
¾ÔÞÑàÕÝ ÁÞÒÕâÞÜ ÄÕÔÕàÐæØØ 20 ÔÕÚÐÑàï 2000 ÓÞÔÐ)

½ÐáâÞïéØÙ ÄÕÔÕàÐÛìÝëÙ ×ÐÚÞÝ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ßàÐÒÞÒëÕ ÞáÝÞÒë ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø ßÞâàÕÑÛÕÝØï Ò æÕÛïå ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï ÒàÕÔÝÞÓÞ
ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï ÞâåÞÔÞÒ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐ ×ÔÞàÞÒìÕ çÕÛÞÒÕÚÐ Ø ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔãâÐÚÖÕ ÒÞÒÛÕçÕÝØï âÐÚØå ÞâåÞÔÞÒ Ò åÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÙ
ÞÑÞàÞâ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ áëàìï.

³ÛÐÒÐ I.
¾±É¸µ ¿¾»¾¶µ½¸Ï

ÁâÐâìï 1.
¾áÝÞÒÝëÕ ßÞÝïâØï

² ÝÐáâÞïéÕÜ ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÜ ×ÐÚÞÝÕ ØáßÞÛì×ãîâáï áÛÕÔãîéØÕ ÞáÝÞÒÝëÕ ßÞÝïâØï:

ÞâåÞÔë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø ßÞâàÕÑÛÕÝØï (ÔÐÛÕÕ - ÞâåÞÔë) - ÞáâÐâÚØ áëàìï, ÜÐâÕàØÐÛÞÒ, ßÞÛãäÐÑàØÚÐâÞÒ, ØÝëå Ø×ÔÕÛØÙ ØÛØ ßàÞÔãÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐÛØáì Ò
ßàÞæÕááÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ØÛØ ßÞâàÕÑÛÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ âÞÒÐàë (ßàÞÔãÚæØï), ãâàÐâØÒèØÕ áÒÞØ ßÞâàÕÑØâÕÛìáÚØÕ áÒÞÙáâÒÐ;

ÞßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë - ÞâåÞÔë, ÚÞâÞàëÕ áÞÔÕàÖÐâ ÒàÕÔÝëÕ ÒÕéÕáâÒÐ, ÞÑÛÐÔÐîéØÕ ÞßÐáÝëÜØ áÒÞÙáâÒÐÜØ (âÞÚáØçÝÞáâìî, Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞáâìî, ßÞÖÐàÞÞßÐáÝÞáâìî,
ÒëáÞÚÞÙ àÕÐÚæØÞÝÝÞÙ áßÞáÞÑÝÞáâìî) ØÛØ áÞÔÕàÖÐéØÕ ÒÞ×ÑãÔØâÕÛÕÙ ØÝäÕÚæØÞÝÝëå ÑÞÛÕ×ÝÕÙ, ÛØÑÞ ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ßàÕÔáâÐÒÛïâì ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝãî ØÛØ
ßÞâÕÝæØÐÛìÝãî ÞßÐáÝÞáâì ÔÛï ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞ ØÛØ ßàØ ÒáâãßÛÕÝØØ Ò ÚÞÝâÐÚâ á ÔàãÓØÜØ ÒÕéÕáâÒÐÜØ;

ÞÑàÐéÕÝØÕ á ÞâåÞÔÐÜØ - ÔÕïâÕÛìÝÞáâì, Ò ßàÞæÕááÕ ÚÞâÞàÞÙ ÞÑàÐ×ãîâáï ÞâåÞÔë, Ð âÐÚÖÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ßÞ áÑÞàã, ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî, ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØî,
âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØî, àÐ×ÜÕéÕÝØî ÞâåÞÔÞÒ;

àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - åàÐÝÕÝØÕ Ø ×ÐåÞàÞÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ;

åàÐÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ Ò ÞÑêÕÚâÐå àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ò æÕÛïå Øå ßÞáÛÕÔãîéÕÓÞ ×ÐåÞàÞÝÕÝØï, ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØï ØÛØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï;

×ÐåÞàÞÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - Ø×ÞÛïæØï ÞâåÞÔÞÒ, ÝÕ ßÞÔÛÕÖÐéØå ÔÐÛìÝÕÙèÕÜã ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî, Ò áßÕæØÐÛìÝëå åàÐÝØÛØéÐå Ò æÕÛïå ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï ßÞßÐÔÐÝØï
ÒàÕÔÝëå ÒÕéÕáâÒ Ò ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã;

ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - ßàØÜÕÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ÔÛï ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ âÞÒÐàÞÒ (ßàÞÔãÚæØØ), ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ, ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ ØÛØ ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï íÝÕàÓØØ;

ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÞâåÞÔÞÒ, Ò âÞÜ çØáÛÕ áÖØÓÐÝØÕ Ø ÞÑÕ××ÐàÐÖØÒÐÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ áßÕæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝëå ãáâÐÝÞÒÚÐå, Ò æÕÛïå ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï
ÒàÕÔÝÞÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ ×ÔÞàÞÒìÕ çÕÛÞÒÕÚÐ Ø ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã;

ÞÑêÕÚâ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ - áßÕæØÐÛìÝÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝÝÞÕ áÞÞàãÖÕÝØÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÕ ÔÛï àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ (ßÞÛØÓÞÝ, èÛÐÜÞåàÐÝØÛØéÕ,
åÒÞáâÞåàÐÝØÛØéÕ, ÞâÒÐÛ ÓÞàÝëå ßÞàÞÔ Ø ÔàãÓÞÕ);

âàÐÝáÓàÐÝØçÝÞÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ á âÕààØâÞàØØ, ÝÐåÞÔïéÕÙáï ßÞÔ îàØáÔØÚæØÕÙ ÞÔÝÞÓÞ ÓÞáãÔÐàáâÒÐ, ÝÐ âÕààØâÞàØî (çÕàÕ×
âÕààØâÞàØî), ÝÐåÞÔïéãîáï ßÞÔ îàØáÔØÚæØÕÙ ÔàãÓÞÓÞ ÓÞáãÔÐàáâÒÐ, ØÛØ Ò àÐÙÞÝ, ÝÕ ÝÐåÞÔïéØÙáï ßÞÔ îàØáÔØÚæØÕÙ ÚÐÚÞÓÞ-ÛØÑÞ ÓÞáãÔÐàáâÒÐ, ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ
âÐÚÞÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ×ÐâàÐÓØÒÐÕâ ØÝâÕàÕáë ÝÕ ÜÕÝÕÕ çÕÜ ÔÒãå ÓÞáãÔÐàáâÒ;

ÛØÜØâ ÝÐ àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ - ßàÕÔÕÛìÝÞ ÔÞßãáâØÜÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÞâåÞÔÞÒ ÚÞÝÚàÕâÝÞÓÞ ÒØÔÐ, ÚÞâÞàëÕ àÐ×àÕèÐÕâáï àÐ×ÜÕéÐâì ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ áßÞáÞÑÞÜ ÝÐ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ áàÞÚ Ò ÞÑêÕÚâÐå àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ á ãçÕâÞÜ íÚÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ ÞÑáâÐÝÞÒÚØ ÝÐ ÔÐÝÝÞÙ âÕààØâÞàØØ;

ÝÞàÜÐâØÒ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ - ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÞâåÞÔÞÒ ÚÞÝÚàÕâÝÞÓÞ ÒØÔÐ ßàØ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕ ÕÔØÝØæë ßàÞÔãÚæØØ;

ßÐáßÞàâ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ - ÔÞÚãÜÕÝâ, ãÔÞáâÞÒÕàïîéØÙ ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâì ÞâåÞÔÞÒ Ú ÞâåÞÔÐÜ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ÒØÔÐ Ø ÚÛÐááÐ ÞßÐáÝÞáâØ, áÞÔÕàÖÐéØÙ
áÒÕÔÕÝØï ÞÑ Øå áÞáâÐÒÕ;

ÒØÔ ÞâåÞÔÞÒ - áÞÒÞÚãßÝÞáâì ÞâåÞÔÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ØÜÕîâ ÞÑéØÕ ßàØ×ÝÐÚØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á áØáâÕÜÞÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØØ ÞâåÞÔÞÒ.

ÛÞÜ Ø ÞâåÞÔë æÒÕâÝëå Ø (ØÛØ) çÕàÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ - ßàØèÕÔèØÕ Ò ÝÕÓÞÔÝÞáâì ØÛØ ãâàÐâØÒèØÕ áÒÞØ ßÞâàÕÑØâÕÛìáÚØÕ áÒÞÙáâÒÐ Ø×ÔÕÛØï Ø× æÒÕâÝëå Ø (ØÛØ)
çÕàÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå áßÛÐÒÞÒ, ÞâåÞÔë, ÞÑàÐ×ÞÒÐÒèØÕáï Ò ßàÞæÕááÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ø×ÔÕÛØÙ Ø× æÒÕâÝëå Ø (ØÛØ) çÕàÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå áßÛÐÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ
ÝÕØáßàÐÒØÜëÙ ÑàÐÚ, ÒÞ×ÝØÚèØÙ Ò ßàÞæÕááÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ãÚÐ×ÐÝÝëå Ø×ÔÕÛØÙ.

ÁâÐâìï 2.
¿àÐÒÞÒÞÕ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØÕ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ¿àÐÒÞÒÞÕ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØÕ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÝÐáâÞïéØÜ ÄÕÔÕàÐÛìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ, ÔàãÓØÜØ ×ÐÚÞÝÐÜØ Ø ØÝëÜØ ÝÞàÜÐâØÒÝëÜØ
ßàÐÒÞÒëÜØ ÐÚâÐÜØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÚÞÝÐÜØ Ø ØÝëÜØ ÝÞàÜÐâØÒÝëÜØ ßàÐÒÞÒëÜØ ÐÚâÐÜØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

2. ¾âÝÞèÕÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á àÐÔØÞÐÚâØÒÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ, á ÒëÑàÞáÐÜØ ÒàÕÔÝëå ÒÕéÕáâÒ Ò ÐâÜÞáäÕàã Ø áÞ áÑàÞáÐÜØ ÒàÕÔÝëå ÒÕéÕáâÒ Ò ÒÞÔÝëÕ ÞÑêÕÚâë
àÕÓãÛØàãîâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 3.
¾áÝÞÒÝëÕ ßàØÝæØßë ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ßÞÛØâØÚØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

¾áÝÞÒÝëÜØ ßàØÝæØßÐÜØ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ßÞÛØâØÚØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ïÒÛïîâáï:

ÞåàÐÝÐ ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ, ßÞÔÔÕàÖÐÝØÕ ØÛØ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÓÞ áÞáâÞïÝØï ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø áÞåàÐÝÕÝØÕ ÑØÞÛÞÓØçÕáÚÞÓÞ
àÐ×ÝÞÞÑàÐ×Øï;
ÝÐãçÝÞ ÞÑÞáÝÞÒÐÝÝÞÕ áÞçÕâÐÝØÕ íÚÞÛÞÓØçÕáÚØå Ø íÚÞÝÞÜØçÕáÚØå ØÝâÕàÕáÞÒ ÞÑéÕáâÒÐ Ò æÕÛïå ÞÑÕáßÕçÕÝØï ãáâÞÙçØÒÞÓÞ àÐ×ÒØâØï ÞÑéÕáâÒÐ;
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÝÞÒÕÙèØå ÝÐãçÝÞ-âÕåÝØçÕáÚØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ Ò æÕÛïå àÕÐÛØ×ÐæØØ ÜÐÛÞÞâåÞÔÝëå Ø ÑÕ×ÞâåÞÔÝëå âÕåÝÞÛÞÓØÙ;
ÚÞÜßÛÕÚáÝÐï ßÕàÕàÐÑÞâÚÐ ÜÐâÕàØÐÛìÝÞ-áëàìÕÒëå àÕáãàáÞÒ Ò æÕÛïå ãÜÕÝìèÕÝØï ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ;
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕâÞÔÞÒ íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò æÕÛïå ãÜÕÝìèÕÝØï ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ Ø
ÒÞÒÛÕçÕÝØï Øå Ò åÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÙ ÞÑÞàÞâ;
ÔÞáâãß Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ú ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ãçÐáâØÕ Ò ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÜ áÞâàãÔÝØçÕáâÒÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 4.
¾âåÞÔë ÚÐÚ ÞÑêÕÚâ ßàÐÒÐ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ

1. ¿àÐÒÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ÝÐ ÞâåÞÔë ßàØÝÐÔÛÕÖØâ áÞÑáâÒÕÝÝØÚã áëàìï, ÜÐâÕàØÐÛÞÒ, ßÞÛãäÐÑàØÚÐâÞÒ, ØÝëå Ø×ÔÕÛØÙ ØÛØ ßàÞÔãÚâÞÒ, Ð âÐÚÖÕ âÞÒÐàÞÒ (ßàÞÔãÚæØØ), Ò
àÕ×ãÛìâÐâÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞâÞàëå íâØ ÞâåÞÔë ÞÑàÐ×ÞÒÐÛØáì.

2. ¿àÐÒÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ÝÐ ÞâåÞÔë ÜÞÖÕâ Ñëâì ßàØÞÑàÕâÕÝÞ ÔàãÓØÜ ÛØæÞÜ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÔÞÓÞÒÞàÐ ÚãßÛØ-ßàÞÔÐÖØ, ÜÕÝë, ÔÐàÕÝØï ØÛØ ØÝÞÙ áÔÕÛÚØ ÞÑ ÞâçãÖÔÕÝØØ
ÞâåÞÔÞÒ.

3. ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ ÒßàÐÒÕ ÞâçãÖÔÐâì ÞßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë Ò áÞÑáâÒÕÝÝÞáâì ÔàãÓÞÜã ÛØæã, ßÕàÕÔÐÒÐâì ÕÜã, ÞáâÐÒÐïáì áÞÑáâÒÕÝÝØÚÞÜ, ßàÐÒÞ ÒÛÐÔÕÝØï,
ßÞÛì×ÞÒÐÝØï ØÛØ àÐáßÞàïÖÕÝØï ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ, ÕáÛØ ã íâÞÓÞ ÛØæÐ ØÜÕÕâáï ÛØæÕÝ×Øï ÝÐ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞßÐáÝëÜØ
ÞâåÞÔÐÜØ.

4. ² áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞâåÞÔë ÑàÞèÕÝë áÞÑáâÒÕÝÝØÚÞÜ ØÛØ ØÝëÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÞáâÐÒÛÕÝë ØÜ á æÕÛìî ÞâÚÐ×Ðâìáï Þâ ßàÐÒÐ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ÝÐ ÝØå, ÛØæÞ, Ò áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ, ÒÞ
ÒÛÐÔÕÝØØ ÛØÑÞ Ò ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÞâÞàÞÓÞ ÝÐåÞÔØâáï ×ÕÜÕÛìÝëÙ ãçÐáâÞÚ, ÒÞÔÞÕÜ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑêÕÚâ, ÓÔÕ ÝÐåÞÔïâáï ÑàÞèÕÝÝëÕ ÞâåÞÔë, ÜÞÖÕâ ÞÑàÐâØâì Øå Ò áÒÞî
áÞÑáâÒÕÝÝÞáâì, ßàØáâãßØÒ Ú Øå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ØÛØ áÞÒÕàèØÒ ØÝëÕ ÔÕÙáâÒØï, áÒØÔÕâÕÛìáâÒãîéØÕ ÞÑ ÞÑàÐéÕÝØØ Øå Ò áÞÑáâÒÕÝÝÞáâì Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á
ÓàÐÖÔÐÝáÚØÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ.

³ÛÐÒÐ II.
¿¾»½¾¼¾Ç¸Ï À¾ÁÁ¸¹Áº¾¹ ĵ´µÀ°Æ¸¸,
ÁñʵºÂ¾² À¾ÁÁ¸¹Áº¾¹ ĵ´µÀ°Æ¸¸ ¸
¾À³°½¾² ¼µÁ½¾³¾ Á°¼¾Ã¿À°²»µ½¸Ï
² ¾±»°Á¸ ¾±À°Éµ½¸Ï Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 5.
¿ÞÛÝÞÜÞçØï ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

º ßÞÛÝÞÜÞçØïÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞâÝÞáïâáï:

àÐ×àÐÑÞâÚÐ Ø ßàØÝïâØÕ äÕÔÕàÐÛìÝëå ×ÐÚÞÝÞÒ Ø ØÝëå ÝÞàÜÐâØÒÝëå ßàÐÒÞÒëå ÐÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ßàÞÒÕÔÕÝØÕ Ò ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ÕÔØÝÞÙ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ßÞÛØâØÚØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÝÐÔ×ÞàÐ ×Ð ØáßÞÛÝÕÝØÕÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞàÓÐÝØ×ÐæØï Ø ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÞÝâàÞÛï Ø ÝÐÔ×ÞàÐ ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÚÞÜßÕâÕÝæØØ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëå äÕÔÕàÐÛìÝëå ÞàÓÐÝÞÒ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
àÐ×àÐÑÞâÚÐ, ãâÒÕàÖÔÕÝØÕ Ø àÕÐÛØ×ÐæØï äÕÔÕàÐÛìÝëå æÕÛÕÒëå ßàÞÓàÐÜÜ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ;
ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ, ßàÐÒØÛ, ÝÞàÜÐâØÒÞÒ Ø âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÜÕà ßÞ ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØî Ø ÛØÚÒØÔÐæØØ çàÕ×ÒëçÐÙÝëå áØâãÐæØÙ ßàØàÞÔÝÞÓÞ Ø âÕåÝÞÓÕÝÝÞÓÞ åÐàÐÚâÕàÐ, ÒÞ×ÝØÚèØå ßàØ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØØ
ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ãçÕâÐ Ø ÞâçÕâÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ÝÐáÕÛÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞàïÔÚÐ ÒÕÔÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÐÔÐáâàÐ ÞâåÞÔÞÒ Ø ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÕÓÞ ÒÕÔÕÝØï;
ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ íÚÞÝÞÜØçÕáÚØå, áÞæØÐÛìÝëå Ø ßàÐÒÞÒëå ãáÛÞÒØÙ ÔÛï ÑÞÛÕÕ ßÞÛÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ãÜÕÝìèÕÝØï Øå ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï;
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ áÞâàãÔÝØçÕáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ØÝëå ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝëå ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ßÞÛÝÞÜÞçØÙ.

ÁâÐâìï 6.
¿ÞÛÝÞÜÞçØï áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

º ßÞÛÝÞÜÞçØïÜ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞâÝÞáïâáï:

ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ßàÞÒÕÔÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ßÞÛØâØÚØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ßàÐÒÞÒÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ø ÚÞÝâàÞÛì ×Ð
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕÜ âÐÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï;
ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØÕ Ø áâàÞØâÕÛìáâÒÞ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÞÑêÕÚâÞÒ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ø ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ;
ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÞàÓÐÝÞÒ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ø ÚÞÜßÕâÕÝæØØ ÔÐÝÝëå ÞàÓÐÝÞÒ;
ÞàÓÐÝØ×ÐæØï Ø ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÞÝâàÞÛï Ø ÝÐÔ×ÞàÐ ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ßàÞÒÕÔÕÝØÕ ÜÕàÞßàØïâØÙ ßÞ ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØî Ø ÛØÚÒØÔÐæØØ çàÕ×ÒëçÐÙÝëå áØâãÐæØÙ ßàØàÞÔÝÞÓÞ Ø âÕåÝÞÓÕÝÝÞÓÞ åÐàÐÚâÕàÐ, ÒÞ×ÝØÚèØå ßàØ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØØ
ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
àÐ×àÐÑÞâÚÐ Ø àÕÐÛØ×ÐæØï àÕÓØÞÝÐÛìÝëå æÕÛÕÒëå ßàÞÓàÐÜÜ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ãçÐáâØÕ Ò àÐ×àÐÑÞâÚÕ Ø ÒëßÞÛÝÕÝØØ äÕÔÕàÐÛìÝëå æÕÛÕÒëå
ßàÞÓàÐÜÜ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ íÚÞÝÞÜØçÕáÚØå, áÞæØÐÛìÝëå Ø ßàÐÒÞÒëå ãáÛÞÒØÙ ÔÛï ÑÞÛÕÕ ßÞÛÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ãÜÕÝìèÕÝØï Øå ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï;
ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ÝÐáÕÛÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ãçÐáâØÕ Ò ÒÕÔÕÝØØ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÐÔÐáâàÐ ÞâåÞÔÞÒ;
ãçÐáâØÕ Ò ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÜ áÞâàãÔÝØçÕáâÒÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ØÝëÕ ßÞÛÝÞÜÞçØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÝÕ ÞâÝÕáÕÝÝëÕ Ú ßÞÛÝÞÜÞçØïÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 7.
ÁßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

ÁßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ïÒÛïîâáï äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ
ÒÛÐáâØ, ÝÐ ÚÞâÞàëÕ Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ ÒÞ×ÛÞÖÕÝÞ ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ×ÐÔÐç Ø äãÝÚæØÙ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 8.
¿ÞÛÝÞÜÞçØï ÞàÓÐÝÞÒ ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

¾àÓÐÝë ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï ÞáãéÕáâÒÛïîâ áÒÞî ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò ßàÕÔÕÛÐå ßÞÛÝÞÜÞçØÙ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëå ØÜ
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ø ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

³ÛÐÒÐ III.
¾±É¸µ ÂÀµ±¾²°½¸Ï
º ¾±À°Éµ½¸Î Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 9.
»ØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßÞ ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ

1. ´ÕïâÕÛìÝÞáâì ßÞ ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ ßÞÔÛÕÖØâ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØî. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝëÜ ãáÛÞÒØÕÜ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØï ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßÞ ÞÑàÐéÕÝØî á
ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ ïÒÛïÕâáï áÞÑÛîÔÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÞåàÐÝë ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ Ø ÞåàÐÝë ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë.

2. ¿ÞàïÔÞÚ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝØï ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßÞ ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 10.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØî, áâàÞØâÕÛìáâÒã, àÕÚÞÝáâàãÚæØØ, ÚÞÝáÕàÒÐæØØ Ø ÛØÚÒØÔÐæØØ ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå
ÞÑêÕÚâÞÒ

1. ¿àØ ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØØ, áâàÞØâÕÛìáâÒÕ, àÕÚÞÝáâàãÚæØØ, ÚÞÝáÕàÒÐæØØ Ø ÛØÚÒØÔÐæØØ ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, Ò ßàÞæÕááÕ
íÚáßÛãÐâÐæØØ ÚÞâÞàëå ÞÑàÐ×ãîâáï ÞâåÞÔë, ÓàÐÖÔÐÝÕ, ÚÞâÞàëÕ ÞáãéÕáâÒÛïîâ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝãî ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛìáÚãî ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ÑÕ× ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
îàØÔØçÕáÚÞÓÞ ÛØæÐ (ÔÐÛÕÕ - ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ), Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ ÞÑï×ÐÝë:

áÞÑÛîÔÐâì íÚÞÛÞÓØçÕáÚØÕ, áÐÝØâÐàÝëÕ Ø ØÝëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞåàÐÝë ÞÚàãÖÐîéÕÙ
ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ;
ØÜÕâì âÕåÝØçÕáÚãî Ø âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚãî ÔÞÚãÜÕÝâÐæØî ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ, ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØØ ÞÑàÐ×ãîéØåáï ÞâåÞÔÞÒ.

2. ÁâàÞØâÕÛìáâÒÞ, àÕÚÞÝáâàãÚæØï, ÚÞÝáÕàÒÐæØï Ø ÛØÚÒØÔÐæØï ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, íÚáßÛãÐâÐæØï ÚÞâÞàëå áÒï×ÐÝÐ á
ÞÑàÐéÕÝØÕÜ á ÞâåÞÔÐÜØ, ÔÞßãáÚÐîâáï ßàØ ÝÐÛØçØØ ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÓÞ ×ÐÚÛîçÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ íÚÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ íÚáßÕàâØ×ë.

3. ¿àØ ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØØ ÖØÛëå ×ÔÐÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, Ò ßàÞæÕááÕ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÚÞâÞàëå ÞÑàÐ×ãîâáï
ÞâåÞÔë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐâì ÜÕáâÐ (ßÛÞéÐÔÚØ) ÔÛï áÑÞàÐ âÐÚØå ÞâåÞÔÞÒ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ, ÝÞàÜÐâØÒÐÜØ Ø âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ Ò
ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 11.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú íÚáßÛãÐâÐæØØ ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ

¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ ßàØ íÚáßÛãÐâÐæØØ ßàÕÔßàØïâØÙ, ×ÔÐÝØÙ, áâàÞÕÝØÙ, áÞÞàãÖÕÝØÙ Ø ØÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, áÒï×ÐÝÝÞÙ á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ
á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞÑï×ÐÝë:

áÞÑÛîÔÐâì íÚÞÛÞÓØçÕáÚØÕ, áÐÝØâÐàÝëÕ Ø ØÝëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞåàÐÝë ÞÚàãÖÐîéÕÙ
ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ;
àÐ×àÐÑÐâëÒÐâì ßàÞÕÚâë ÝÞàÜÐâØÒÞÒ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ÛØÜØâÞÒ ÝÐ àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ Ò æÕÛïå ãÜÕÝìèÕÝØï ÚÞÛØçÕáâÒÐ Øå ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï;
ÒÝÕÔàïâì ÜÐÛÞÞâåÞÔÝëÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ÝÞÒÕÙèØå ÝÐãçÝÞ-âÕåÝØçÕáÚØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ;
ßàÞÒÞÔØâì ØÝÒÕÝâÐàØ×ÐæØî ÞâåÞÔÞÒ Ø ÞÑêÕÚâÞÒ Øå àÐ×ÜÕéÕÝØï;
ßàÞÒÞÔØâì ÜÞÝØâÞàØÝÓ áÞáâÞïÝØï ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë ÝÐ âÕààØâÞàØïå ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ;
ßàÕÔÞáâÐÒÛïâì Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜãî ØÝäÞàÜÐæØî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
áÞÑÛîÔÐâì âàÕÑÞÒÐÝØï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØï ÐÒÐàØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ á ÞâåÞÔÐÜØ, Ø ßàØÝØÜÐâì ÝÕÞâÛÞÖÝëÕ ÜÕàë ßÞ Øå ÛØÚÒØÔÐæØØ;
Ò áÛãçÐÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ØÛØ ãÓàÞ×ë ÐÒÐàØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ á ÞâåÞÔÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ ÝÐÝÞáïâ ØÛØ ÜÞÓãâ ÝÐÝÕáâØ ãéÕàÑ ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ
áàÕÔÕ, ×ÔÞàÞÒìî ØÛØ ØÜãéÕáâÒã äØ×ØçÕáÚØå ÛØæ ÛØÑÞ ØÜãéÕáâÒã îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ, ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ ØÝäÞàÜØàÞÒÐâì ÞÑ íâÞÜ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ
äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, ÞàÓÐÝë
ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï.

ÁâÐâìï 12.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞÑêÕÚâÐÜ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ

1. ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ ÔÞßãáÚÐÕâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ àÐ×àÕèÕÝØÙ, ÒëÔÐÝÝëå áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ
ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

2. ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÜÕáâÐ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ áßÕæØÐÛìÝëå (ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØå, ÓØÔàÞÛÞÓØçÕáÚØå Ø ØÝëå)
ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ Ò ßÞàïÔÚÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, Ø ßàØ ÝÐÛØçØØ ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÓÞ ×ÐÚÛîçÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ íÚÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ
íÚáßÕàâØ×ë.

3. ½Ð âÕààØâÞàØïå ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø Ò ßàÕÔÕÛÐå Øå ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï ÝÐ ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã áÞÑáâÒÕÝÝØÚØ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ, Ð
âÐÚÖÕ ÛØæÐ, ÒÞ ÒÛÐÔÕÝØØ ØÛØ Ò ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÞâÞàëå ÝÐåÞÔïâáï ÞÑêÕÚâë àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ, ÞÑï×ÐÝë ßàÞÒÞÔØâì ÜÞÝØâÞàØÝÓ áÞáâÞïÝØï ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ
áàÕÔë Ò ßÞàïÔÚÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ
áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

4. ÁÞÑáâÒÕÝÝØÚØ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÛØæÐ, ÒÞ ÒÛÐÔÕÝØØ ØÛØ Ò ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÞâÞàëå ÝÐåÞÔïâáï ÞÑêÕÚâë àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ, ßÞáÛÕ ÞÚÞÝçÐÝØï
íÚáßÛãÐâÐæØØ ÔÐÝÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ ÞÑï×ÐÝë ßàÞÒÞÔØâì ÚÞÝâàÞÛì ×Ð Øå áÞáâÞïÝØÕÜ Ø ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕÜ ÝÐ ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã Ø àÐÑÞâë ßÞ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØî
ÝÐàãèÕÝÝëå ×ÕÜÕÛì Ò ßÞàïÔÚÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

5. ·ÐßàÕéÐÕâáï ×ÐåÞàÞÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âÕààØâÞàØïå ÓÞàÞÔáÚØå Ø ÔàãÓØå ßÞáÕÛÕÝØÙ, ÛÕáÞßÐàÚÞÒëå, ÚãàÞàâÝëå, ÛÕçÕÑÝÞ-Þ×ÔÞàÞÒØâÕÛìÝëå, àÕÚàÕÐæØÞÝÝëå ×ÞÝ, Ð
âÐÚÖÕ ÒÞÔÞÞåàÐÝÝëå ×ÞÝ, ÝÐ ÒÞÔÞáÑÞàÝëå ßÛÞéÐÔïå ßÞÔ×ÕÜÝëå ÒÞÔÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ØáßÞÛì×ãîâáï Ò æÕÛïå ßØâìÕÒÞÓÞ Ø åÞ×ïÙáâÒÕÝÝÞ-ÑëâÞÒÞÓÞ
ÒÞÔÞáÝÐÑÖÕÝØï. ·ÐßàÕéÐÕâáï ×ÐåÞàÞÝÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ Ò ÜÕáâÐå ×ÐÛÕÓÐÝØï ßÞÛÕ×Ýëå ØáÚÞßÐÕÜëå Ø ÒÕÔÕÝØï ÓÞàÝëå àÐÑÞâ Ò áÛãçÐïå, ÕáÛØ ÒÞ×ÝØÚÐÕâ ãÓàÞ×Ð
×ÐÓàï×ÝÕÝØï ÜÕáâ ×ÐÛÕÓÐÝØï ßÞÛÕ×Ýëå ØáÚÞßÐÕÜëå Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÒÕÔÕÝØï ÓÞàÝëå àÐÑÞâ.

6. ¾ÑêÕÚâë àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ ÒÝÞáïâáï Ò ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ àÕÕáâà ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ. ²ÕÔÕÝØÕ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ àÕÕáâàÐ ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï
ÞâåÞÔÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò ßÞàïÔÚÕ, ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 13.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞÑàÐéÕÝØî á ÞâåÞÔÐÜØ ÝÐ âÕààØâÞàØïå ÓÞàÞÔáÚØå Ø ÔàãÓØå ßÞáÕÛÕÝØÙ

1. ÂÕààØâÞàØØ ÓÞàÞÔáÚØå Ø ÔàãÓØå ßÞáÕÛÕÝØÙ ßÞÔÛÕÖÐâ àÕÓãÛïàÝÞÙ ÞçØáâÚÕ Þâ ÞâåÞÔÞÒ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á íÚÞÛÞÓØçÕáÚØÜØ, áÐÝØâÐàÝëÜØ Ø ØÝëÜØ âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ.

2. ¾àÓÐÝØ×ÐæØî ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÝÐ âÕààØâÞàØïå ÓÞàÞÔáÚØå Ø ÔàãÓØå ßÞáÕÛÕÝØÙ ÞáãéÕáâÒÛïîâ ÞàÓÐÝë ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï Ò
áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

3. ¿ÞàïÔÞÚ áÑÞàÐ ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âÕààØâÞàØïå ÓÞàÞÔáÚØå Ø ÔàãÓØå ßÞáÕÛÕÝØÙ, ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐîéØÙ Øå àÐ×ÔÕÛÕÝØÕ ÝÐ ÒØÔë (ßØéÕÒëÕ ÞâåÞÔë, âÕÚáâØÛì, ÑãÜÐÓÐ Ø
ÔàãÓØÕ), ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÞàÓÐÝÐÜØ ÜÕáâÝÞÓÞ áÐÜÞãßàÐÒÛÕÝØï Ø ÔÞÛÖÕÝ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì íÚÞÛÞÓØçÕáÚØÜ, áÐÝØâÐàÝëÜ Ø ØÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞåàÐÝë
ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ.

ÁâÐâìï 13 (1).
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞÑàÐéÕÝØî á ÛÞÜÞÜ Ø ÞâåÞÔÐÜØ æÒÕâÝëå Ø (ØÛØ) çÕàÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå ÞâçãÖÔÕÝØî

1. ÄØ×ØçÕáÚØÕ ÛØæÐ ÜÞÓãâ ÞáãéÕáâÒÛïâì Ò ßÞàïÔÚÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, ÞâçãÖÔÕÝØÕ ÛÞÜÐ Ø ÞâåÞÔÞÒ æÒÕâÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ,
ÞÑàÐ×ãîéØåáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ø×ÔÕÛØÙ Ø× æÒÕâÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ò Ñëâã Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÐéØå ØÜ ÝÐ ßàÐÒÕ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ, áÞÓÛÐáÝÞ ßÕàÕçÝî àÐ×àÕèÕÝÝëå ÔÛï
ßàØÕÜÐ Þâ äØ×ØçÕáÚØå ÛØæ ÛÞÜÐ Ø ÞâåÞÔÞÒ æÒÕâÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ, ãâÒÕàÖÔÕÝÝÞÜã ÞàÓÐÝÐÜØ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

2. ÎàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ Ø ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ ÜÞÓãâ ÞáãéÕáâÒÛïâì ÞÑàÐéÕÝØÕ á ÛÞÜÞÜ Ø ÞâåÞÔÐÜØ æÒÕâÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå ÞâçãÖÔÕÝØÕ Ò áÛãçÐÕ,
ÕáÛØ ØÜÕîâáï ÔÞÚãÜÕÝâë, ßÞÔâÒÕàÖÔÐîéØÕ Øå ßàÐÒÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ÝÐ ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÛÞÜ Ø ÞâåÞÔë.

3. ¿àÐÒØÛÐ ÞÑàÐéÕÝØï á ÛÞÜÞÜ Ø ÞâåÞÔÐÜØ æÒÕâÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå ÞâçãÖÔÕÝØï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

4. ¿àÐÒØÛÐ ÞÑàÐéÕÝØï á ÛÞÜÞÜ Ø ÞâåÞÔÐÜØ çÕàÝëå ÜÕâÐÛÛÞÒ Ø Øå ÞâçãÖÔÕÝØï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 14.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ

1. ¾ßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ áâÕßÕÝØ Øå ÒàÕÔÝÞÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï ÝÐ ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã Ø ×ÔÞàÞÒìÕ çÕÛÞÒÕÚÐ ßÞÔàÐ×ÔÕÛïîâáï ÝÐ ÚÛÐááë
ÞßÐáÝÞáâØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÚàØâÕàØïÜØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜØ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á
ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

2. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, Ò ßàÞæÕááÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ÚÞâÞàëå ÞÑàÐ×ãîâáï ÞßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë, ÞÑï×ÐÝë ßÞÔâÒÕàÔØâì ÞâÝÕáÕÝØÕ
ÔÐÝÝëå ÞâåÞÔÞÒ Ú ÚÞÝÚàÕâÝÞÜã ÚÛÐááã ÞßÐáÝÞáâØ Ò ßÞàïÔÚÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò
ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

3. ½Ð ÞßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì áÞáâÐÒÛÕÝ ßÐáßÞàâ. ¿ÐáßÞàâ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ áÞáâÐÒÛïÕâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÔÐÝÝëå Þ áÞáâÐÒÕ Ø áÒÞÙáâÒÐå ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ,
ÞæÕÝÚØ Øå ÞßÐáÝÞáâØ. ¿ÞàïÔÞÚ ßÐáßÞàâØ×ÐæØØ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

4. ´ÕïâÕÛìÝÞáâì ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛÕÙ Ø îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ, Ò ßàÞæÕááÕ ÚÞâÞàÞÙ ÞÑàÐ×ãîâáï ÞßÐáÝëÕ ÞâåÞÔë, ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞÓàÐÝØçÕÝÐ ØÛØ ×ÐßàÕéÕÝÐ
Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ßÞàïÔÚÕ ßàØ ÞâáãâáâÒØØ âÕåÝØçÕáÚÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÞÑÕáßÕçØâì ÑÕ×ÞßÐáÝÞÕ ÔÛï ÞÚàãÖÐîéÕÙ
ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ ÞÑàÐéÕÝØÕ á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 15.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝÞÙ ßÞÔÓÞâÞÒÚÕ ÛØæ, ÔÞßãéÕÝÝëå Ú ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ

1. »ØæÐ, ÚÞâÞàëÕ ÔÞßãéÕÝë Ú ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ, ÞÑï×ÐÝë ØÜÕâì ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝãî ßÞÔÓÞâÞÒÚã, ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝÝãî áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐÜØ
(áÕàâØäØÚÐâÐÜØ) ÝÐ ßàÐÒÞ àÐÑÞâë á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ.

2. ¾âÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð ÔÞßãáÚ àÐÑÞâÝØÚÞÒ Ú àÐÑÞâÕ á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ ÝÕáÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ÔÞÛÖÝÞáâÝÞÕ ÛØæÞ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ.

ÁâÐâìï 16.
ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØî ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ

1. ÂàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØÕ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ ÔÞÛÖÝÞ ÞáãéÕáâÒÛïâìáï ßàØ áÛÕÔãîéØå ãáÛÞÒØïå:

ÝÐÛØçØÕ ßÐáßÞàâÐ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ;
ÝÐÛØçØÕ áßÕæØÐÛìÝÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝÝëå Ø áÝÐÑÖÕÝÝëå áßÕæØÐÛìÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ âàÐÝáßÞàâÝëå áàÕÔáâÒ;
áÞÑÛîÔÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ú âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØî ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âàÐÝáßÞàâÝëå áàÕÔáâÒÐå;
ÝÐÛØçØÕ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÔÛï âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ á ãÚÐ×ÐÝØÕÜ ÚÞÛØçÕáâÒÐ âàÐÝáßÞàâØàãÕÜëå ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ, æÕÛØ Ø ÜÕáâÐ
ÝÐ×ÝÐçÕÝØï Øå âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØï.

2. ¿ÞàïÔÞÚ âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØï ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âàÐÝáßÞàâÝëå áàÕÔáâÒÐå, âàÕÑÞÒÐÝØï Ú ßÞÓàã×ÞçÝÞ-àÐ×Óàã×ÞçÝëÜ àÐÑÞâÐÜ, ãßÐÚÞÒÚÕ, ÜÐàÚØàÞÒÚÕ ÞßÐáÝëå
ÞâåÞÔÞÒ Ø âàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞÑÕáßÕçÕÝØî íÚÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ Ø ßÞÖÐàÝÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÞßàÕÔÕÛïîâáï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÜØ áâÐÝÔÐàâÐÜØ, ßàÐÒØÛÐÜØ Ø ÝÞàÜÐâØÒÐÜØ,
àÐ×àÐÑÞâÐÝÝëÜØ Ø ãâÒÕàÖÔÕÝÝëÜØ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò
áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

ÁâÐâìï 17.
ÂàÐÝáÓàÐÝØçÝÞÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ

1. ²ÒÞ× ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âÕààØâÞàØî ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò æÕÛïå Øå ×ÐåÞàÞÝÕÝØï Ø ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØï ×ÐßàÕéÐÕâáï.

2. ²ÒÞ× ÞâåÞÔÞÒ ÝÐ âÕààØâÞàØî ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò æÕÛïå Øå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ àÐ×àÕèÕÝØï, ÒëÔÐÝÝÞÓÞ Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ
ßÞàïÔÚÕ.

3. ¿ÞàïÔÞÚ âàÐÝáÓàÐÝØçÝÞÓÞ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

³ÛÐÒÐ IV.
½¾À¼¸À¾²°½¸µ, ³¾Áô°ÀÁ²µ½½Ë¹ Ãǵ ¸ ¾Âǵ½¾ÁÂÌ
² ¾±»°Á¸ ¾±À°Éµ½¸Ï Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 18.
½ÞàÜØàÞÒÐÝØÕ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ² æÕÛïå ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÞåàÐÝë ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë Ø ×ÔÞàÞÒìï çÕÛÞÒÕÚÐ, ãÜÕÝìèÕÝØï ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ ßàØÜÕÝØâÕÛìÝÞ Ú ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜ
ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛïÜ Ø îàØÔØçÕáÚØÜ ÛØæÐÜ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÜ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï ÝÞàÜÐâØÒë ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø
ÛØÜØâë ÝÐ Øå àÐ×ÜÕéÕÝØÕ.

2. »ØÜØâë ÝÐ àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÞàÜÐâØÒÐÜØ ßàÕÔÕÛìÝÞ ÔÞßãáâØÜëå ÒàÕÔÝëå ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÙ ÝÐ ÞÚàãÖÐîéãî ßàØàÞÔÝãî áàÕÔã
áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

3. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, àÐ×àÐÑÐâëÒÐîâ ßàÞÕÚâë
ÝÞàÜÐâØÒÞÒ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ÛØÜØâÞÒ ÝÐ Øå àÐ×ÜÕéÕÝØÕ.

4. ¿ÞàïÔÞÚ àÐ×àÐÑÞâÚØ Ø ãâÒÕàÖÔÕÝØï ÝÞàÜÐâØÒÞÒ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ÛØÜØâÞÒ ÝÐ Øå àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

5. ¿àØ ÝÐàãèÕÝØØ ÝÞàÜÐâØÒÞÒ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ Ø ÛØÜØâÞÒ ÝÐ Øå àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛÕÙ Ø îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ Ò ÞÑÛÐáâØ
ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞÓàÐÝØçÕÝÐ, ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ØÛØ ßàÕÚàÐéÕÝÐ Ò ßÞàïÔÚÕ, ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 19.
ÃçÕâ Ø ÞâçÕâÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞÑï×ÐÝë ÒÕáâØ Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ
ßÞàïÔÚÕ ãçÕâ ÞÑàÐ×ÞÒÐÒèØåáï, ØáßÞÛì×ÞÒÐÝÝëå, ÞÑÕ×ÒàÕÖÕÝÝëå, ßÕàÕÔÐÝÝëå ÔàãÓØÜ ÛØæÐÜ ØÛØ ßÞÛãçÕÝÝëå Þâ ÔàãÓØå ÛØæ, Ð âÐÚÖÕ àÐ×ÜÕéÕÝÝëå ÞâåÞÔÞÒ.
¿ÞàïÔÞÚ ãçÕâÐ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï
á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ; ßÞàïÔÞÚ áâÐâØáâØçÕáÚÞÓÞ ãçÕâÐ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ - áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ äÕÔÕàÐÛìÝëÙ
ÞàÓÐÝ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ áâÐâØáâØçÕáÚÞÓÞ ãçÕâÐ.

2. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞÑï×ÐÝë ßàÕÔáâÐÒÛïâì ÞâçÕâÝÞáâì Ò
ßÞàïÔÚÕ Ø Ò áàÞÚØ, ÚÞâÞàëÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝë áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜ äÕÔÕàÐÛìÝëÜ ÞàÓÐÝÞÜ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ áâÐâØáâØçÕáÚÞÓÞ ãçÕâÐ ßÞ
áÞÓÛÐáÞÒÐÝØî áÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ
ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

3. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛØ Ø îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ åàÐÝÕÝØÕ
ÜÐâÕàØÐÛÞÒ ãçÕâÐ Ò âÕçÕÝØÕ áàÞÚÐ, ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á
ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

ÁâÐâìï 20.
³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÐÔÐáâà ÞâåÞÔÞÒ

1. ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÐÔÐáâà ÞâåÞÔÞÒ ÒÚÛîçÐÕâ Ò áÕÑï äÕÔÕàÐÛìÝëÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÚÐâÐÛÞÓ ÞâåÞÔÞÒ, ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ àÕÕáâà ÞÑêÕÚâÞÒ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ,
Ð âÐÚÖÕ ÑÐÝÚ ÔÐÝÝëå ÞÑ ÞâåÞÔÐå Ø Þ âÕåÝÞÛÞÓØïå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ø ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØï ÞâåÞÔÞÒ àÐ×ÛØçÝëå ÒØÔÞÒ.

2. ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÐÔÐáâà ÞâåÞÔÞÒ ÒÕÔÕâáï ßÞ ÕÔØÝÞÙ ÔÛï ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ áØáâÕÜÕ. ¿ÞàïÔÞÚ ÒÕÔÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÐÔÐáâàÐ ÞâåÞÔÞÒ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï
¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

³ÛÐÒÐ V.
ͺ¾½¾¼¸ÇµÁº¾µ Àµ³Ã»¸À¾²°½¸µ
² ¾±»°Á¸ ¾±À°Éµ½¸Ï Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 21.
¾áÝÞÒÝëÕ ßàØÝæØßë íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

¾áÝÞÒÝëÜØ ßàØÝæØßÐÜØ íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ïÒÛïîâáï:

ãÜÕÝìèÕÝØÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ Ø ÒÞÒÛÕçÕÝØÕ Øå Ò åÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÙ ÞÑÞàÞâ;
ßÛÐâÝÞáâì àÐ×ÜÕéÕÝØï ÞâåÞÔÞÒ;
íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÕ áâØÜãÛØàÞÒÐÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 22.
¿àÞÓàÐÜÜë Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ² æÕÛïå ßÛÐÝØàÞÒÐÝØï ÜÕà ßÞ ãÜÕÝìèÕÝØî ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ, Øå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî, ÞÑÕ×ÒàÕÖØÒÐÝØî Ø àÐ×ÜÕéÕÝØî á ãçÕâÞÜ áÞáâÞïÝØï ÞÚàãÖÐîéÕÙ
ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔë, Ð âÐÚÖÕ ãàÞÒÝï áÞæØÐÛìÝÞ-íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÓÞ àÐ×ÒØâØï âÕààØâÞàØÙ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ø ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ
áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ àÐ×àÐÑÐâëÒÐîâ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ æÕÛÕÒëÕ ßàÞÓàÐÜÜë Ø àÕÓØÞÝÐÛìÝëÕ æÕÛÕÒëÕ ßàÞÓàÐÜÜë Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á
ÞâåÞÔÐÜØ.

2. ÄØÝÐÝáØàÞÒÐÝØÕ ßàÞÓàÐÜÜ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ø
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 23.
¿ÛÐâÐ ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ

1. ¿ÛÐâÐ ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ Ò×ØÜÐÕâáï á ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛÕÙ Ø îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ.

2. ±Ð×ÞÒëÕ ÝÞàÜÐâØÒë ßÛÐâë ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÞ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

3. ´ØääÕàÕÝæØàÞÒÐÝÝëÕ áâÐÒÚØ ßÛÐâë ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ á ãçÕâÞÜ íÚÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ ÞÑáâÐÝÞÒÚØ ÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå âÕààØâÞàØïå ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ
ÑÐ×ÞÒëå ÝÞàÜÐâØÒÞÒ ßÛÐâë ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ßÞ áÞÓÛÐáÞÒÐÝØî áÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò
áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ.

ÁâÐâìï 24.
ÍÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÕ áâØÜãÛØàÞÒÐÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ÍÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÕ áâØÜãÛØàÞÒÐÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßÞáàÕÔáâÒÞÜ:

ßÞÝØÖÕÝØï àÐ×ÜÕàÐ ßÛÐâë ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛïÜ Ø îàØÔØçÕáÚØÜ ÛØæÐÜ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÜ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì, Ò
ßàÞæÕááÕ ÚÞâÞàÞÙ ÞÑàÐ×ãîâáï ÞâåÞÔë, ßàØ ÒÝÕÔàÕÝØØ ØÜØ âÕåÝÞÛÞÓØÙ, ÞÑÕáßÕçØÒÐîéØå ãÜÕÝìèÕÝØÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ;
ßàØÜÕÝÕÝØï ãáÚÞàÕÝÝÞÙ ÐÜÞàâØ×ÐæØØ ÞáÝÞÒÝëå ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝëå äÞÝÔÞÒ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕÜ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

2. ¼Õàë íÚÞÝÞÜØçÕáÚÞÓÞ áâØÜãÛØàÞÒÐÝØï ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïîâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ.

³ÛÐÒÐ VI.
º¾½ÂÀ¾»Ì
² ¾±»°Á¸ ¾±À°Éµ½¸Ï Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 25.
³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïîâ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÕ äÕÔÕàÐÛìÝëÕ ÞàÓÐÝë
ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áÒÞÕÙ ÚÞÜßÕâÕÝæØÕÙ Ø ÞàÓÐÝë ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ.

2. ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÒÚÛîçÐÕâ Ò áÕÑï:

ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ íÚÞÛÞÓØçÕáÚØå, áÐÝØâÐàÝëå Ø ØÝëå âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ú âàÐÝáÓàÐÝØçÝÞÜã ßÕàÕÜÕéÕÝØî ÞâåÞÔÞÒ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ßÞÖÐàÝÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ ãáÛÞÒØÙ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØï ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßÞ ÞÑàÐéÕÝØî á ÞßÐáÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÛØæÕÝ×ØÙ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØï Ø ÛØÚÒØÔÐæØØ çàÕ×ÒëçÐÙÝëå áØâãÐæØÙ, ÒÞ×ÝØÚÐîéØå ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ á ÞâåÞÔÐÜØ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ø ßàÐÒØÛ âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØï ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ ÜÕàÞßàØïâØÙ ßÞ ãÜÕÝìèÕÝØî ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÞâåÞÔÞÒ Ø ÒÞÒÛÕçÕÝØî ÞâåÞÔÞÒ Ò åÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÙ ÞÑÞàÞâ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå
ØáâÞçÝØÚÞÒ áëàìï;
ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÔÞáâÞÒÕàÝÞáâìî ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ø ÞâçÕâÝÞáâØ ÞÑ ÞâåÞÔÐå;
ÒëïÒÛÕÝØÕ ÝÐàãèÕÝØÙ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ Ø ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ßàØÝïâØÕÜ ÜÕà ßÞ ãáâàÐÝÕÝØî âÐÚØå
ÝÐàãèÕÝØÙ;
ßàØÒÛÕçÕÝØÕ Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ ÒØÝÞÒÝëå ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛÕÙ Ø îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ Ú ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ, ßàØÜÕÝÕÝØÕ èâàÐäÝëå
áÐÝÚæØÙ, ßàÕÔêïÒÛÕÝØÕ ØáÚÞÒ Þ ÒÞ×ÜÕéÕÝØØ ãéÕàÑÐ, ßàØçØÝÕÝÝÞÓÞ ÞÚàãÖÐîéÕÙ ßàØàÞÔÝÞÙ áàÕÔÕ Ø ×ÔÞàÞÒìî çÕÛÞÒÕÚÐ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ÝÐàãèÕÝØï
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

3. ÀÕèÕÝØï ÞàÓÐÝÞÒ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØå ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì ×Ð ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÜÞÓãâ Ñëâì ÞÑÖÐÛÞÒÐÝë Ò ßÞàïÔÚÕ,
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 26.
¿àÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ÎàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ÞàÓÐÝØ×ãîâ Ø ÞáãéÕáâÒÛïîâ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì ×Ð
áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ.

2. ¿ÞàïÔÞÚ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØï ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝÞÓÞ ÚÞÝâàÞÛï Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞßàÕÔÕÛïîâ îàØÔØçÕáÚØÕ ÛØæÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ò
ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, ßÞ áÞÓÛÐáÞÒÐÝØî áÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ äÕÔÕàÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ ØáßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÒÛÐáâØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á
ÞâåÞÔÐÜØ.

ÁâÐâìï 27.
¾ÑéÕáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

¾ÑéÕáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÝâàÞÛì Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÞáãéÕáâÒÛïîâ ÓàÐÖÔÐÝÕ ØÛØ ÞÑéÕáâÒÕÝÝëÕ ÞÑêÕÔØÝÕÝØï Ò ßÞàïÔÚÕ, ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝÞÜ
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ.

³ÛÐÒÐ VII.
¾Â²µÂÁ²µ½½¾ÁÂÌ ·° ½°ÀÃȵ½¸µ ·°º¾½¾´°Âµ»ÌÁ²° À¾ÁÁ¸¹Áº¾¹ ĵ´µÀ°Æ¸¸
² ¾±»°Á¸ ¾±À°Éµ½¸Ï Á ¾Âž´°¼¸

ÁâÐâìï 28.
²ØÔë ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ÝÐàãèÕÝØÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

½ÕØáßÞÛÝÕÝØÕ ØÛØ ÝÕÝÐÔÛÕÖÐéÕÕ ØáßÞÛÝÕÝØÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ ÔÞÛÖÝÞáâÝëÜØ ÛØæÐÜØ Ø ÓàÐÖÔÐÝÐÜØ
ÒÛÕçÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ÔØáæØßÛØÝÐàÝãî, ÐÔÜØÝØáâàÐâØÒÝãî, ãÓÞÛÞÒÝãî ØÛØ ÓàÐÖÔÐÝáÚÞ-ßàÐÒÞÒãî ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ.

ÁâÐâìï 29.
¸áÚÞÒëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï ÞÑ ÞÓàÐÝØçÕÝØØ, Þ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ØÛØ Þ ßàÕÚàÐéÕÝØØ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ÛØæ, ÞáãéÕáâÒÛïÕÜÞÙ á ÝÐàãèÕÝØÕÜ
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ

1. ¸áÚÞÒëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï ÞÑ ÞÓàÐÝØçÕÝØØ, Þ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ØÛØ Þ ßàÕÚàÐéÕÝØØ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ îàØÔØçÕáÚØå ÛØæ, ÞáãéÕáâÒÛïÕÜÞÙ á ÝÐàãèÕÝØÕÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, àÐááÜÐâàØÒÐîâáï áãÔÞÜ ØÛØ ÐàÑØâàÐÖÝëÜ áãÔÞÜ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ
ÄÕÔÕàÐæØØ.

2. ¸áÚÞÒëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï ÞÑ ÞÓàÐÝØçÕÝØØ, Þ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ØÛØ Þ ßàÕÚàÐéÕÝØØ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛÕÙ, ÞáãéÕáâÒÛïÕÜÞÙ á
ÝÐàãèÕÝØÕÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐéÕÝØï á ÞâåÞÔÐÜØ, àÐááÜÐâàØÒÐîâáï áãÔÞÜ.

³ÛÐÒÐ VIII.
·°º»ÎǸµ»Ì½Ëµ ¿¾»¾¶µ½¸Ï

ÁâÐâìï 30.
²áâãßÛÕÝØÕ ÝÐáâÞïéÕÓÞ ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÐ Ò áØÛã

½ÐáâÞïéØÙ ÄÕÔÕàÐÛìÝëÙ ×ÐÚÞÝ ÒáâãßÐÕâ Ò áØÛã áÞ ÔÝï ÕÓÞ ÞäØæØÐÛìÝÞÓÞ ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝØï.

ÁâÐâìï 31.
¿àØÒÕÔÕÝØÕ ÝÞàÜÐâØÒÝëå ßàÐÒÞÒëå ÐÚâÞÒ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØÕ á ÝÐáâÞïéØÜ ÄÕÔÕàÐÛìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ

½ÞàÜÐâØÒÝëÕ ßàÐÒÞÒëÕ ÐÚâë ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ßÞÔÛÕÖÐâ ßàØÒÕÔÕÝØî Ò áÞÞâÒÕâáâÒØÕ á ÝÐáâÞïéØÜ ÄÕÔÕàÐÛìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ.

¿àÕ×ØÔÕÝâ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ ±.µ»ÌƸ½

¼ÞáÚÒÐ, ºàÕÜÛì
24 ØîÝï 1998 ÓÞÔÐ
N 89-Ä·

ÁÞÑàÐÝØÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÀÄ N 26,
29 ØîÝï 1998 ÓÞÔÐ, áâ. 3009

ÝÐ ×ÐÓÛÐÒÝãî áâàÐÝØæã

Los archivos adjuntos: 
Countries and Regions: Europa central y oriental Rusia
Resource Type: Leyes
Resource Topic: Hazardous waste Municipal waste
Content for Websites: 
ELAW